نظریه عکاسی: گزیده ای از مهم ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم
ولز، لیز
اخگر، مجید
ن731و770
202319
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
1396

غالب مقالات کتابی که در دست دارید پس از تحولات فکری، فرهنگی، و سیاسی تعین کننده ای نوشته شده اند که حدودا از دهه های 1960 و 1970 میلادی به بعد در اروپا و آمریکا پدید آمده و از جمله نحوه نظریه پردازی، تاریخ نگاری، تحلیل، و قد محصولات فرهنگی و آثار هنری را نیز تحت تاثیر خود قرار داده اند. این کتاب شامل 8 بخش است:

• تاملاتی درباره عکاسی

• دیدن عکاسانه

• رمزگان و بلاغت شناسی

• عکاسی و امر پست مدرن

• عکاسی دیجیتال

• عکاسی مستند و مطبوعاتی

• نگاه خیره عکاسانه

• تصویر و هویت