نوروزنامه : نوروز و آیین های آن همراه با یک صد و پنجاه متن تبریک نوروزی
هادیان طبائی زواره ، سیدجمال
ن165ه26955/394
140465
نشر یک
1386

در بخش نخست کتاب به تاریخ شروع و شکل گیری نوروز و آیین های وابسته به آن در ادوار مختلف تاریخی، تاریخ و سرگذشت گاه شماری در ایران پرداخته شده است. و در انتهای کتاب به کارکردهای شادباش (تبریک) نوروزی، آرایه های ادبی در شادباش ها پرداخته شده است و متنهای تبریک نوروزی برای استفاده خوانندگان به نگارش درآمده است.