زندگی فعال همراه با ورزش: داروی معجزه آسای سلامتی و طول عمر
استوارت گوردون
ژاله معماری
ز 764 گ 71/ 613
82944
بامداد کتاب
1386

خلاصه کتاب:
کتاب حاضر فعالیت جسمانی را به سایر بخش های زندگی مرتبط می سازد. در گذشته ورزش عموما به عنوان چیز جدیدی که به زندگی اضافه می شود ارائه می شد به طوری که مخصوص ایام فراغت هر فرد بود در حالی که ورزش می تواند به عنوان بخشی از زندگی روزمره باشد. زندگی فعال نوعی روش زندگی است. از ویژگی های زندگی فعال و مطالب کتاب حاضر این است که درباره ارتباطات متقابل در کلیه امور زندگی صحبت می کند. اینکه شادابی جسم چگونه روح شادابی روح موثر است و اینکه نشاط روح چطور روی انجام امور روزمره و حیات بشر تاثیر گذار است.

خلاصه کتاب:

کتاب حاضر فعالیت جسمانی را به سایر بخش های زندگی مرتبط می سازد. در گذشته ورزش عموما به عنوان چیز جدیدی که به زندگی اضافه می شود ارائه می شد به طوری که مخصوص ایام فراغت هر فرد بود در حالی که ورزش می تواند به عنوان بخشی از زندگی روزمره باشد. زندگی فعال نوعی روش زندگی است. از ویژگی های زندگی فعال و مطالب کتاب حاضر این است که درباره ارتباطات متقابل در کلیه امور زندگی صحبت می کند. اینکه شادابی جسم چگونه روح شادابی روح موثر است و اینکه نشاط روح چطور روی انجام امور روزمره و حیات بشر تاثیر گذار است.