اصلاح الگوی مصرف غذا
مروی، محمدصادق ؛ گرجی، اعظم
الف486م2/613
124819
گوهر منظوم
1388

نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است. تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد، بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد. کتاب حاضر شامل سه بخش است:
•    تاریخچه و برخی از اصول تغذیه ای
•    توصیه های تغذیه ای صحیح در خانواده
•    اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و ریزمغذیها