فاطمه زهرا
محمد حسین فضل اللهمترجم: علی معموری
1381 ف 758 ف 973/297
142292
دارالملاک
1381

فاطمه زهرا علیه السلام همان نماد زنده فضیلت است که همه خوبی ها و زیبایی های اهل بیت علیه السلام را در سخن و رفتار و زهد و عبادت و اخلاق و عاطفه و ایمان و تقوای خویش یک جا به نمایش گذاشته است. او همه اسلام را در ژرفای وجودش به نمایش گذاشته و همه مفاهیم نیک انسانی و اسلامی را در نهادش گنجانده و بدین سان در نقش سرور زنان جهان در عرصه حیات به جریان در آمده است.