راهکارهای عملی تقویت اعتماد به نفس (همراه با تست اعتماد به نفس )
کنت همبلی
نورعلی خواجوند
1389 ر 346 هـ 1/158
154876
پلیکان
1389

اعتماد به نفس همیشه ثابت نیست. اوقاتی ممکن است احساس اعتماد به نفس کنیم و زمانی احساس کنیم که فاقد اعتماد به نفس هستیم. اعتماد به نفس ویژگی بسیار با ارزشی است. اگر شغلمان معلم است، نیاز به اعتماد به نفس داریم تا در جلوی کلاس بایستیم. به طور کلی مهم نیست به چه کاری مشغول هستیم در همه حال از ما توقع می‌رود که با اعتماد به نفس باشیم.
کتاب حاضر در طی 12 فصل اعتماد به نفس چیست، چرا ما اعتماد به نفس نداریم، خودکاوی، آرمیدگی، رویارویی با دنیای خارج، تعامل با دیگران، بهبود مهارت‌های اجتماعی، آغاز مهارت‌های اجتماعی، چرا اعتماد به نفسمان را از دست می‌دهیم، رویارویی با یک وضعیت خاص، نگرش‌های ذهنی ما و چه چیزی به دست آورده‌ایم از عناوین سرفصل‌های این کتاب می‌باشد.