اخلاق در پرستاری
چودین ، ورنا
بلیغ، ناصر
الف75چ2/174
17068
مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی
1373

بهترین پرستار، کاملترین و برترین انسان است و انسان کامل در ذات مقدس حضرت محمد مصطفی(ع) و ذریه پاک آن حضرت، تبلور می یابد. کتاب حاضر ترجمه ای است از کتاب « Ethics in Nursing» ؛ مباحث مطرح شده در این کتاب شامل موارد ذیل می باشد:
•    مراقبت مبنایی برای اخلاق
•    رابطه مراقبتی
•    نظریه های اخلاقی
•    ارزش ها و بیان ارزش ها
•    تصمیم گیری های اخلاقی
•    موضوعات اخلاقی در پرستاری
•    اخلاق در آینده