اخلاق همسایه داری و آپارتمان نشینی
فلاح، محمدجواد
الف826ف652/297
167832
نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، موسسه انتشارات کتاب نشر
1392

رفتار نیک همسایگان با یکدیگر می تواند سرچشمه برکت های فراوان باشد. در این پژوهش، پس از بیان ضرورت طرح اخلاق همسایه داری و آپارتمان نشینی، به بایدها و نبایدهای این ارتباط پرداخته و آثار نامطلوب همسایه آزاری و راهکارهای مناسب را برای احیای آداب اصیل اسلامی به وسیله رسانه ملی بازگو کرده است.