اخلاق دانشجویی
نصیرالدین طوسی ، محمدبن محمد
سامعی، احمد
الف468ن653/297
158295
نسیم سحر
1381

کتاب حاضر در زمینه آداب تعلیم و تعلم برای دانش پژوهان و یکی از منابع تشیع می باشد. این کتاب با بخشی از وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی (ره) آغاز شده و در ادامه انتخاب استاد، احترام به استاد و معلم، دانشجو و پرهیز از غیبت، نشستن رو به قبله در حال مطالعه، همراه داشتن کتاب، ورع و تقوای دانشجویی، پرهیز از عجله در هنگام فراگیری درس، پرهیز از جدال بی جا در مناظره، پرهیز از پرخوری در دوران تحصیل و ... مورد بررسی قرار گرفته است.