اخلاق تدریس در آئینه آیات و روایات
امیدوار، ا.ف
الف797الف653/297
198973
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف
1386

اخلاق یکی از اساس ترین ارکان شرایع آسمانی برای رساندن انسان به کمال نهایی است. این کتاب با کمک گرفتن از آیات و روایات در دو بخش معرفتی و رفتاری به نیازهای یک معلم در امر تدریس می پردازد.             در بخش اول مباحثی همچون نیت، توکل، حق مداری که از نیازهای شخصیتی و اولیه یک معلم خوب به شمار می رود، مطرح شده است.                                     دربخش دوم مسائلی مربوط به وضعیت ظاهری مانند نحوه لباس و پوشش، بوی بدن، وضعیت مو و سر و صورت، نحوه سخن گفتن، نگاه کردن و ... آمده است.