اخلاق در اداره
مظاهری، حسین
الف639م654/297
102506
بوستان کتاب قم
1384

انبیای الهی و امامان معصوم (ع) تذکرها و تبشیرهایی را بیان کردند که آن را اخلاق می نامیم. ادامه رسالت پیامبران و امامان معصوم (ع) را عالمان دینی بر عهده دارند تا اخلاق را به طور همه جانبه در خانه، مدرسه، اداره تعلیم دهند. این مهم در روزگار ما خود را به صورت یک نیاز ضروری نشان داده و در اداره ها و سازمان های گوناگون کارآیی دارد.کتاب حاضر متشکل از مجموعه بحث های اخلاقی است که فقیه و معلم اخلاق، حضرت آیه الله مظاهری در جمع کارکنان اداره ها مطرح کرده اند.