اخلاق اداری: پژوهشی در اصول و آداب اخلاق اداری
سعیدپور، کاظم
الف564س654/297
187980
جمال
1388

کارمندان هر اداره در نگاه بیرونی به عنوان نمایندگان شرکت و سازمان مربوطه تلقی می گردند و می توانند در تخریب اذهان مراجعه کنندگان یا کسب رضایت نقش بسزایی ایفا کنند. در بحث اخلاق اداری بایستی به وظایف سازمان در برابر کارمندان، اخلاق مدیران، وظایف کارمندان نسبت به یکدیگر و در برابر سازمان و ارباب رجوع پرداخته شود؛ در این نوشتار بیشتر به مباحث عام اخلاقی در دو موضوع وظایف اخلاقی کارمندان در برابر سازمان و وظایف اخلاقی کارمندان در برابر ارباب رجوع اشاره شده است.