خانواده شاد؛ شیوه های خوشبخت کردن
باترا، پرومود. وی جی باترا و دیویا آروارا
1389 خ 131 ب 85/306
198756
یادواره کتاب
1389

خانواده یک واحد پیچیده است و هر رابطه ای که بین دو نفر از اعضای آن باشد روی تمام واحد تاثیر می گذارد. برای نمونه وقتی دربارۀ رابطه بین زن و شوهر صحبت می کنیم، نمی توانیم از تاثیر آن روی بچه ها، فامیل همسر، بستگان دیگر و یا حتی دوستانشان غافل شویم. با وجود این هیچکدام از بخشهای این کتاب برای هیچ یک از اعضای خانواده نامربوط نیست و هر فردی با هر جایگاهی در خانواده، بهتر است همه مطالب این کتاب را بخواند تا از وظیفه و نقش خود در این واحد بنیادین جامعه انسانی اطلاعات بیشتری کسب نماید.