خانواده در جهان امروز
گرنسهایم، الیزابت بک
1388 خ 616 ب 85/ 306
194615
نامشخص
1388

به یقین نمی توان اظهار داشت که شکل متداول خانواده که در سراسر جهان رایج شده و ساختار خانواده سنتی را در هم کوبیده و انزوای نسلی ایجاد کرده، بتواند میراث دار شایسته ای برای خانواده سنتی باشد.

این کتاب، تحلیلی است پیرامون خانواده با نگاهی انتقادی نسبت به اشکال خانواده در جهان امروز به ویژه جهان غرب،در شش فصل: (1- سردرگمی های کنونی در خانواده 2- وقتی طلاق عادی می شود 3- زندگی بعنوان یک طرح برنامه ریزی شده 4- قرارداد نسلی و روابط جنسیتی 5- ما خواهان فرزندی سالم و خاص هستیم 6- به سوی چند فرهنگه شدن خانواده)