چطور باید در خانواده زنده ماند؟
ماتلن، کاترین. برنادت کاستا
1387 چ 114 م 87/ 306
149827
ایران بان، قطره
1387

این کتاب با تصاویر كاریكاتور و نثری روان و محاورهای به طرح مشكلات فرزندان در روابط با پدر و مادرمیپردازد و به مخاطب خودش راهکار نشان میدهد. 
برای نمونه نویسنده برای مشكل دروغ‌گویی بچه‌ها در برخورد با پدر و مادر، می‌گوید:"اگر خودت اقرار كنی و حقیقت را بگویی، متوجه می‌شوی كه عكسالعمل پدر و مادرت آن‌طور كه تو تصور می‌كردی وحشتناك و سخت هم نیست. خوب! شجاع باش و برو جلو. ما هوایت را داریم"